Национален център Икономика на светло

Мисия

Функции

Услуги

Мисия

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открит през април 2010 г., за да осъществява системни действия за устойчиво национално развитие за ограничаване и превенция на формите и проявленията на неформалната икономика, включително недекларираната заетост.

Националният център е създаден в рамките на Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществен от Асоциация на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, по договор BG051PO001-2.1.05 и продължава да функционира и след приключването на проекта, като интегрален компонент от дейностите, изпълнявани от Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство със социалните партньори, държавните институции и НПО в областта на ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост. Основните му цели са да изгради система за измерване на риска от наличие на неформална икономика, да повишава информираността  и ключовите познания сред широк кръг от заинтересовани лица и да съдейства за провокиране на  обществена нетърпимост към проявите на неформалната икономика. Това се очаква да доведе до подобряване на социално-икономическата среда у нас, условията на труд и конкурентоспособността на българските  предприятия.

Националният център „Икономика на светло“ първоначално е създаден като институционална основа за устойчивото реализиране на съвкупност от дейности, чрез които да бъде наблюдаван, измерван и анализиран напредъкът в ограничаването и превенцията на сивата икономика и на тази основа да се предприемат мерки и действия. С реализирането на BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ функциите на НЦИС се надграждат, като се разширяват и към изпълнението на мерки и политики за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, като се поставя акцент и върху новите форми на заетост.

Същевременно продължи работата на центъра и по организирането на предоставяне на консултации по браншове. Регистрираните по време на приемните дни случаи се обсъждат и намират отражение при анализите на неформалната икономика по браншове.

Националният център се намира в гр. София, но в периода до 2014 г. към него работят регионални звена, разположени във всеки район на планиране. Националният център „Икономика на светло” и деветте регионални звена организират консултации както на лица, така и на организации и предприятия за подобряване на ефективността на действията им за борба с неформалната икономика. Работата по региони продължава посредством регионалната мрежа на АИКБ и партньорите.

Националният център „Икономика на светло“ ефективно стартира своята дейност на 10 май 2010 г. и успя да се наложи като водещата българска институция за проектиране, организиране и реализиране на системни действия за ограничаване и превенция на сивата икономика. Въз основа на неговата работа в периода между 2010 – 2019 г. са постигнати значителни резултати, които могат да се обобщят в следното:

•   Обучени общо 6 000 лица от 900 предприятия;

•   Информирани повече от 25 000 лица за вредите от сивата икономика и начините за справяне с нея, като консултациите продължават ежедневно и към днешна дата;

•   Подадени 3 500 сигнала на горещата телефонна линия;

•   Направени повече от 20 000 консултации на целевите групи (работодатели и заети);

•   Проведени 45 представителни изследвания и изготвени над 100 доклада и експертни разработки;

•   От 2014 г. до днес се изчислява специално изработения Композитен индекс „Икономика на светло“ - иновативен на равнище ЕС инструмент за измерване на светлата част от икономиката и тенденциите и предизвикателствата за ограничаване и превенция на сивата икономика;

•   Проведени са 6 церемонии за връчване на годишни награди „Икономика на светло“.

В следствие съвместната работа на експертите от АИКБ, държавните институции и останалите социални партньори може да се обобщи, че делът на светлата част на икономиката расте ежегодно и това се доказва от получените данни чрез КИ.

Към Националния център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открита гореща  телефонна линия 0800 123 58,  на която се подават сигнали за конкретни случаи на проявления на неформалната икономика.