Обществен съвет

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика е създаден на 13 ноември 2009 г. в изпълнение на проект BG 051P O001 – 2.1.05 „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Водещ принцип при формирането му е партньорството за осъществяване на консултации с цел по-добрата координация и сътрудничество на национално равнище.

През 2020 г. Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика разшири своите функции в насока включване на акцент - борба с недекларираната заетост. Той действа като постоянен консултативен орган за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката по въпросите на ограничаването и превенцията на неформалната икономика и недекларираната заетост.

Общественият съвет има следните функции и задачи:

1.Работи за постигане на координираност и синергия между всички заинтересовани страни при ограничаването и превенцията на неформалната икономика и недекларираната заетост.

2.Дава становища по документите, които са продукт от дейностите по проекта.

3.Проследява напредъка по изпълнение на проекта и при необходимост може да дава препоръки за оптимално изпълнение на дейностите по проекта, както и генерира идеи за подобряване на качеството на изпълнение на проектните дейности.

4.Одобрява годишни доклади за постигнатия напредък и извършената вътрешна оценка на проекта.

5.Членовете на съвета участват в журито за определяне на наградите „Икономика на светло“ и в годишната церемония за връчването им.

6.Разглежда, дава становища и одобрява документи, свързани с дейността на Националния център „Икономика на светло“ (по-долу „НЦИС“).

7.Може да изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от вътрешните му правила за работа.

Общественият съвет е колективен орган, който се състои от председател и членове. Към настоящият момент негов председател е г-н Лазар Лазаров – заместник министър на труда и социалната политика.

Членове на съвета са представители на държавните институции, имащи отношение към ограничаване на неформалната икономика и недекларираната заетост, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, медии, ключови експерти по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ и други.

Понастоящем в състава на Обществения съвет влизат представители на:

Българска стопанска камара

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите индустриалци в България

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда "Подкрепа"

Представители на следните парламентарни комисии: Комисия по бюджет и финанси Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда, Комисия по труда и социалната политика

Министерство на правосъдието

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Национален осигурителен институт

Национална агенция за приходите

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Агенция по заетостта

Главна инспекция по труда

Национален статистически институт

Българско национално радио

Дарик Радио

в. Монитор

Повече за Обществения съвет – в Дейност 3 по проекта.