Обществен съвет Обществен съвет

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика  бе създаден на 13 ноември 2009 г. в изпълнение на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.

Водещ принцип при формирането му е партньорството за осъществяване на консултации с цел по-добрата координация и сътрудничество на национално равнище.

С работата си Общественият съвет ще допринася да се реализират хоризонталните принципи на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” чрез добро управление на програми и проекти и за устойчивост на постигнатите резултати. Общественият съвет следи да се прилагат иновации и добри практики, както и да се гарантира равенството между половете.

Общественият съвет се събира най-малко два пъти в годината, при нужда заседава извънредно.

   

 

За председател на Обществения съвет бе избрана г-жа Теменужка Петкова - заместник-министър на финансите на РБългария. Ето пълният му състав:

 • Българска стопанска камара

Камен Колев  – заместник-председател
http://www.bia-bg.com/

 • Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова – консултант по Европейска интеграция и проекти
http://www.bcci.bg/bulgarian/

 • Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”

Светлана Александрова - експерт
http://www.union-vuzrazdane.eu/pages/history.html

 • Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО)

Венцислав Христов – началник на отдел „ЕОИ” на ГД ГРАО
http://www.grao.bg/

 • Главна дирекция Гранична полиция

Мариана Петрова – Рашкова - експерт
http://www.nsgp.mvr.bg/default.htm

 • Главна инспекция по труда

Даниела Кадийска – главен инспектор
Николина Атанасова – главен инспектор
http://www.gli.government.bg/

 • Дарик Радио

Христо Христов - управител DarikFinance.bg
http://darikfinance.bg/

 • Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Едуард Стойчев – председател
Кристина Паскалева – директор на дирекция „Контрол и анализ на организираните пазари”
http://www.dksbt.bg/index.php

 • Експерт

Кирил Желев 
 

 • Конфедерация на независимите синдикати в България

Николай Ненков – вицепрезидент
http://www.knsb-bg.org/

 • Конфедерация на труда  "Подкрепа"

Стела Димитрова Димкова – главен експерт
http://www.podkrepa.org/content/

 • Национален осигурителен институт

Георги Зафиров – началник отдел „Контрол по разходите на ДДО” към главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване”
http://www.nssi.bg/

 • Национална агенция за приходите

Николай Петков – директор на дирекция „Управление на риска” в централното управление на НАП
http://www.nap.bg/

 • Министерство на вътрешните работи

Димитър Димитров – служител в сектор „Индустрия”, отдел Б, дирекция "Криминална полиция"
http://www.mvr.bg/

 • Министерство на земеделието и храните

Златка Възелова - титуляр, директор на дирекция "Животновъдство"
Деница Динчева - заместник, главен експерт в отдел "Зоотехнически изисквания в животновъдните ферми"

www.mzh.government.bg

 • Министерство на икономиката и енергетиката

Елисавета Ненкова - главен нексперт в дирекция "Бизнес среда и политика на малките и средните предприятия"
www.mi.government.bg

 • Министерство на културата

Антоанета Евстатиева - главен експерт в дирекция "Административно обслужване и стопански дейности"
www.mc.government.bg

 • Министерство на образованието и науката

Валентина Дейкова - титуляр, началник на отдел "Учене през целия живот" към Дирекция "Формиране, анализ и оценка на политиките"
Жулиян Гочев - резервен член, държавен експерт в отдел "Учене през целия живот" към Дирекция "Формиране, анализ и оценка на политиките"
www.minedu.government.bg

 • Министерство на околната среда и водите

Михаела Люцканова - старши експерт в отдел "Стратегии и програми за околната среда", дирекция "Политики по околната среда"
www.moew.government.bg

 • Министерство на отбраната

Веска Нановска - главен инспектор в Инпектората на МО
www.md.government.bg

 • Министерство на правосъдието

Нели Доева – финансов инспектор по ЗЧСИ, дирекция "Съдебна дейност и други специализирани дейности"
www.justice.government.bg

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Албена Иванова – началник сектор, отдел „Мониторинг” в дирекция „Координация на програми и проекти”
http://www.mtitc.government.bg/

 • Министерство на труда и социалната политика

Елка Димитрова - директор на дирекция "Политика напазара на труда"
http://www.mlsp.government.bg/

 • Министерство на финансите

Теменужка Петкова - заместник-министър на финансите, председател на Обществения съвет
http://www.minfin.bg/


Повече за Обществения съвет – в Дейност 1 по проекта.