Дейности Дейности

1. Организация на управлението на проекта
Осигуряване на успешното и навременно изпълнение на всички проектни дейности, както и обезпечаване на съответните административни и организационни ресурси.
Подробно >>
2. Изграждане на Национален център за oграничаване и превенция на неформалната икономика
Провеждане на системни стратегически действия за диагностика и превенция на неформалната икономика с национален обхват. Осигуряване на устойчивост и приемственост на резултатите от изпълнението на проекта посредством създаването на постоянна структура за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Подробно >>
3. Набиране, обработване и анализ на вторична информация
Набиране, обработване и анализ на наличната вторична информация за разкриване на начините на проявление на неформалната икономика в България и Европейския съюз, както и на европейски и световни добри практики.
Подробно >>
4. Извършване на вътрешнофирмени и браншови одити
Осигуряване на първична информация посредством ползване на качествени методи за разкриване на ефекта от проявлението на неформалната икономика върху дейността на конкретните стопански субекти и върху пилотните за проекта браншове и установяване на референтни стойностни на основни показатели, които по-късно да бъдат включени в състава на Композитния индекс.
Подробно >>
5. Набиране, обработване и анализ на първична информация
Набиране, обработване и анализ на първична информация за разкриване на начините на проявление на неформалната икономика, по възможност измерване на количествените характеристики на явлението и заснемане на ситуацията в страната, включително в рамките на определените като пилотни за проекта браншове.
Подробно >>
6. Изготвяне на аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика
На основа на набраната, обработена и анализирана първична и вторична информация да бъдат изготвени серия от аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика.
Подробно >>
7. Представяне на серията от аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с неформалната икономика
Верифициране на серията аналитични документи посредством широко обществено обсъждане, с оглед повишаване на тяхната ефективност и постигане на обществен консенсус по направените изводи и необходимите действия.
Подробно >>
8. Изготвяне на Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика
Посредством Стратегическия план за ограничаване и превенция на неформалната икономика да се осигури предприемането на системни, стратегически обвързани мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Подробно >>
9. Изграждане и внедряване на информационна система
Информационната система има четири основни цели: · Съставяне, описание и информационно обезпечаване на Композитен Индекс за диагностика и превенция на неформална икономика; · Дизайн на информационните потоци за диагностика и превенция на неформалната икономика; · Попълване на база данни за обслужване изчисляването на индекса и диагностициране на неформалната икономика; · Система за ежегоден мониторинг на напредъка в превенцията на неформалната икономика.
Подробно >>
10. Планиране и изпълнение на обучения за ограничаване на неформалната икономика
Ограничаване и превенция на неформалната икономика, посредством предоставяне на обучения на целевите групи.
Подробно >>
11. Осъществяване на национална и регионални обществени информационни кампании
Повишаване на обществената информираност и формиране на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика посредством изпълнението на 1 национална и 4 регионални обществени информационни кампании.
Подробно >>
12. Изготвяне, консултиране и представяне на предложения за промени в нормативните актове
Осигуряване ограничаването и превенцията на неформалната икономика посредством създаване на нормативни бариери за всякакви форми на нейното проявление.
Подробно >>
13. Формулиране и изпълнение на Стратегия за развитие и дейност на Националния център
Осигуряване на пълно съответствие на дейностите на Националния център с разкритите предизвикателства, единност и синергия на всички действия, реализирани в изпълнение на Стратегическия план за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Подробно >>
14. Изследвания за измерване на ефектите от това как са се повлияли проявленията на неформалната икономика от мерките, предприети за изпълнение на проекта
На основа на измерване на ефектите от въздействието на проявленията на неформалната икономика върху конкретни стопански субекти и пилотни браншове, да бъде оценена ефективността на предприетите действия за изпълнение на Стратегическия план и да се предложат действия за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност.
Подробно >>
15. Осигуряване на визуализация и публичност на проекта
Осигуряване на визуализация и публичност на проекта, в съответствие с изискванията на националните и европейски нормативни документи.
Подробно >>
16. Оценка на удовлетвореността на обучените лица
Извеждане на основните насоки за прецизиране на методите и програмите за обучение, за ефективно формиране на ключови компетенции за ограничаване и превенция на неформалната икономика
Подробно >>
17. Изготвяне на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика
Развитие на индустриалните отношения за по-гъвкав и ефективен пазар на труда посредством изследване на влиянието на системата от минимални осигурителни прагове върху неформалната икономика и на тази основа – изготвяне на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика
Подробно >>