накратко накратко

Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с  Конфедерация на независимите синдикати в България за периода 2009 – 2014г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните партньори. 

Целта на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България, както и в пилотните сектори машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги, корабостроене и кораборемонт, производство на мебели, земеделие, рибарство и аквакултури и услуги от общ интерес (пощенски услуги, здравеопазване и водоснабдяване и канализация) и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви.
Стремежът е, чрез изпълнението на проектните дейности, да се решават следните задачи:
1. Разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на количествените характеристики на проявлението на това явление.
2. На основата на разкрити тенденции и предизвикателства в проявленията на неформалната икономика, планиране и осъществяване на системни стратегически действия по нейното ограничаване и превенция, включително чрез създаването на функциониращ и ясно разпознаваем Национален Център за Превенция на Неформалната Икономика.
3. Обезпечаване на функционирането на система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, включително посредством съставянето на Композитен Индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика. 
4. Повишаване на информираността и формиране на ключови знания и умения сред целевите групи за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
5. Създаване на обществена нетърпимост към всички форми на проява и към самото явление неформална икономика.
6. Подобряване на социално – икономическата среда в резултат от ограничаването и превенцията на неформалната икономика, включително чрез подобряване на условията на труд и на конкурентоспособността като следствие от „изсветляване” на икономиката.
7. Разширяване и задълбочаване на координираните действия на браншовите работодателски организации със синдикалните федерации за ограничаване и превенция на неформалната икономика във фирмите.
8. 
Ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством усъвършенстване на индустриалните отношения чрез изготвяне на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика.