Мисия Мисия

   

Националният център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открит през април 2010 г., за да осъществява системни действия за устойчиво национално развитие за ограничаване и превенция на формите и проявленията на неформалната икономика.

Центърът е създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България. Основните му цели са да изгради система за измерване на риска от наличие на неформална икономика, да повишава информираността  и ключовите познания сред широк кръг от заинтересовани лица и да съдейства за провокиране на  обществена нетърпимост към проявите на неформалната икономика. От това се очаква да се подобри  социално-икономическата среда у нас, условията на труд и конкурентоспособността на българските  предприятия.

В центъра се организират приемни дни по браншове. Регистрираните по време на приемните дни случаи се обсъждат и намират отражение при анализите на неформалната икономика по браншове.

Националният център се намира в столицата, но към него работят девет регионални звена, разположени във всеки район на планиране. Националният център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” и деветте регионални звена организират консултации както на лица, така и на организации и предприятия за подобряване на ефективността на действията им за борба с неформалната икономика.

По проекта са предвидени обучения на минимум 5 500 души, от които 3000 работници и служители, 500 представители на опорни компании за работа с базата данни, 500 работодатели, какти и 1 500 дистанционно обучени. 

Обхванати са като целеви групи и работодателите – икономически активните субекти, и работниците, и служителите, включително и   служителите в институции и организации, осъществяващи държавната политика в българската икономика.

До приключването на проекта през м.октомври 2014 година Националният център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” се очаква да се утвърди като действено и устойчиво звено за борба с неформалната икономика, ясно разпознаваемо в обществото и свързано с категорична нетърпимост към сивия бизнес.

Капацитетът на Центъра, както и предлаганите от него услуги, се предоставят и са на разположение на всички социални партньори, за да се координират и обединят действията им по ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Към Националния център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открита гореща  телефонна линия 0800 123 58,  на която се подават сигнали за конкретни случаи на проявления на неформалната икономика.